Formy własności lasów


Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa

W ogólnej powierzchni lasów należących do Skarbu Państwa gros stanowią te, które znajdują się w zarządzie Lasów Państwowych. Istnieje również pewna - znacznie mniejsza - powierzchnia takich lasów znajdujących się we władaniu innych instytucji i osób.

Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa zajmują powierzchnię 7,337 mln ha (2006). Z tego w zarządzie Lasów Państwowych znajduje się 7,053 mln ha, parki narodowe to 182 tys. ha. Jak nietrudno policzyć, pozostaje nam jeszcze 101 tys. ha lasów, które w statystykach figurują jako "pozostałe". Co takiego kryje się pod tym określeniem?....

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy występują na ok. 13 tys. działkach leśnych lub częściowo leśnych o łącznej powierzchni lasów wynoszącej ok. 3200 ha. Na podstawie istniejącej dokumentacji urządzeniowej oraz w wyniku dotychczas sprawowanego nadzoru zostały rozpoznane potrzeby w zakresie gospodarki leśnej, a w szczególności:
  • hodowli lasu
  • ochrony lasu
  • ochrony przeciwpożarowej