Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa


W ogólnej powierzchni lasów należących do Skarbu Państwa gros stanowią te, które znajdują się w zarządzie Lasów Państwowych. Istnieje również pewna - znacznie mniejsza - powierzchnia takich lasów znajdujących się we władaniu innych instytucji i osób.

Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa zajmują powierzchnię 7,337 mln ha (2006). Z tego w zarządzie Lasów Państwowych znajduje się 7,053 mln ha, parki narodowe to 182 tys. ha. Jak nietrudno policzyć, pozostaje nam jeszcze 101 tys. ha lasów, które w statystykach figurują jako "pozostałe". Co takiego kryje się pod tym określeniem?

Do tej kategorii zaliczamy lasy Skarbu Państwa będące w zarządzie różnych instytucji państwowych (ministerstw, agencji nieruchomości rolnych, wojewodów, marszałków), w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych lub w dzierżawie. Jak widać, lasy znajdują się w różnych formach władania. W dalszej części artykułu będziemy posługiwać się określeniem właściciel jako władający tymi lasami, czyli użytkownik, zarządzający czy dzierżawca. Praktyka pokazuje, że właściciele dość często mają trudności z właściwym prowadzeniem gospodarki leśnej. Podstawowy problem dotyczy wymogu posiadania planu urządzenia lasu.