O Lasach Miejskich - Warszawa


Początki lasów miejskich w Warszawie to okres międzywojenny, w 1938 wykupiono z dóbr wilanowskich Las Kabacki na potrzeby rekreacji mieszkańców miasta. Wcześniej lasami miejskimi były już Las Bielański i Las Młociński (110 ha wykupione przez miasto już w 1907). Od roku 1950 lasy te stały się własnością Skarbu Państwa, a w 1963 zapadła decyzja o prowadzeniu odrębnej gospodarki leśnej miasta.

Decyzją Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego przekazano na rzecz miasta część kompleksów leśnych z Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Drewnica i Jabłonna oraz lasów samorządu miejskiego. Za gospodarkę w tych lasach odpowiadało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych (MPRO). Zgodnie z Ustawą o lasach z 1991 r. z późn. zm., Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa decyzjami z dnia 18.11.1996 r. przekazał m.st. Warszawie niektóre grunty leśne Skarbu Państwa w bezterminowe użytkowanie dla potrzeb nauki, dydaktyki i masowego wypoczynku mieszkańców.

W roku 1995 w związku ze zmianą ustroju Warszawy, Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy obowiązki prowadzenia gospodarki leśnej i utrzymania tamże czystości przekazał Zarządowi Oczyszczania Miasta, w którym utworzono Dział Lasów. Jednocześnie grunty leśne o nieuregulowanym stanie prawnym we władaniu dawnych gmin warszawskich oraz lasy skomunalizowane zarządzane były przez gminy. W latach 1998-2002 dodatkowy nadzór nad gospodarką w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa sprawował Starosta Warszawski. W roku 2002 zadania te przejął Prezydent m.st. Warszawy, w którego imieniu zadania te wykonuje Biuro Ochrony Środowiska. W roku 2007 powołano jednostkę budżetową Lasy Miejskie-Warszawa.

Obecnie nadzór nad całością gospodarki leśnej pełni specjalnie w tym celu powołana w 2007 r. jednostka budżetowa - Lasy Miejskie – Warszawa. Przedmiotem działalności Lasów Miejskich - Warszawa jest prowadzenie gospodarki leśnej wg zasad zrównoważonego rozwoju, zachowanie i powiększanie zasobów leśnych na obszarze m. st. Warszawy, a ponadto sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, które zajmują ok. 3200 ha. Podstawowym problemem przed którym stoją Lasy Miejskie – Warszawa jest pogodzenie ochrony przyrody i potrzeb gwałtownie rozwijającej się aglomeracji miejskiej. Obecnie lasy w Warszawie zajmują blisko 8 tys. ha, co stanowi około 15% powierzchni miasta. Rozmieszczone są one głównie na obrzeżach miasta w 27 kompleksach.